Plejeplan for greens

Henover vinteren oplevede vi i højere grad end tidligere problemer med specielt seks af vore greens. Baneudvalget havde derfor i marts måned besøg af banekonsulent Allan Brandt fra DGU med henblik på at få belyst problemerne samt få den optimale vejledning til behandling og vedligehold af greens.

Banekonsulenten gennemgik ved besøget vore greens sammen med greenkeeperne og baneudvalget - og der blev foretaget målinger og taget prøver i både overflade og dybde. Problemerne med de berørte greens har flere årsager. For det første, er det vigtigt med lys og luft, for at skabe sunde greens. Dette er allerede forsøgt afhjulpet ved udtynding af beplantningen omkring alle de greens, hvor det har været muligt.

For det andet kan der konstateres et omkring 3 cm tykt filtlag under overfladen, hvilket er langt mere, end de tilrådelige højst 0,5 cm. Det forholdsvis tykke filtlag bevirker, at græsset er ekstra sårbart overfor sygdom og skader, og kan have svært ved at vokse. Greens blev ligeledes målt for komprimering, men her var der heldigvis ingen problemer. Helt ned i 30 cm dybde er der rigtig fin gennemgang. Konklusionen på analysen er derfor, at med den rette pleje, kan vi få rettet op på problemerne henover sommeren.

Bestyrelsen, baneudvalget og greenkeeperne prioriterer indsatsen med at få optimale greens meget højt. Der er på baggrund af banekonsulentens anbefalinger blevet udarbejdet en omfattende arbejds- og vedligeholdelsesplan, og grenkeeperne har en stor og tidskrævende arbejdsopgave foran sig for at løse problemerne, specielt med det tykke filtlag.

Arbejdet vil omfatte dybdeluftning, hurtigprikning, optagning af propper og verikalskæring, samt hyppig topdressing. Alene til topdressing forventes i løbet af sæsonen tilført 160 ton sand. Derudover vil der ske eftersåning af greens hver fjerde uge, ligesom der vil blive tilført mere gødning, end tidligere. De mest berørte greens vil blive klippet med single-klipper (hånd-klipper), indtil de igen tåler belastningen fra tungere materiel.

Ovenstående projekt er tidskrævende, og alene den ekstra indsats med topdressing og luftningsprogram medfører et ekstra tidsforbrug på omkring 500 mandetimer. Greenkeeperne er derfor nødt til at prioritere arbejdet med greens højere på bekostning af andre opgaver, hvor der vil blive behov for hjælp af frivillige.

De mange plejetiltag kan naturligvis ikke gennemføres uden en vis gene for spillerne på banen. Greenkeeperne bestræber sig på at gennemføre arbejdet, så det generer mindst muligt, men vejret spiller også en afgørende rolle, så arbejdet må passes ind under hensyntagen til vejrforholdende. Bestyrelsen og baneudvalget håber på medlemmernes opbakning og forståelse - og vi ser frem til, at vi alle igen snart kan putte på super greens.

Baneudvalget

Aktivitetskalender

tor d. 21 feb 17:00 - 19:00
Nordea - Hvordan ser fremtiden ud på de finansielle markeder
ons d. 06 mar 19:00 -
Regel aften
man d. 11 mar 17:30 - 20:00
Bestyrelsesmøde
tor d. 14 mar 18:00 - 21:00
Fællesmøde m/udvalgsformænd og medarbejdere
man d. 25 mar 19:00 -
Privat selskab i Caféen
tir d. 26 mar 19:00 -
Informationsaften
man d. 08 apr 17:30 - 20:00
Bestyrelsesmøde

INFO VEDR. BANEN

Der spilles til vintergreen på hul 6 + 15.

Ophør af handicapregulering
Vi nærmer os vinteren og derfor er det ikke længere muligt at blive reguleret i handicap fra 19-11-2018.
Handicapudvalget vil i løbet af foråret 2019 komme med en dato for hvornår der igen åbnes for regulering.

Se alle midlertidige lokale regler her.