Generalforsamling 2018 - indkaldelse

Give Golfklub afholder ordinær generalforsamling

Mandag, den 26. november 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisor og revisor suppleant.
  9. Eventuelt.

ad 3.     Revideret regnskab kan rekvireres på kontoret.

ad 4.     Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 200 kr. for aktive fuldtids- og flexmedlemmer.

ad 5.     Ingen forslag indstillet.

ad 6.     Ingen forslag modtaget.

Ad 7.   Ifølge vedtægternes § 6 skal 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode. Carsten Larsen og Anne-Mette Bjerregaard er afgående og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Erik Bjerregaard og Bo Eyro, som nye medlemmer af bestyrelsen.

Keld Juhl Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Brian Kvist som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af perioden (1 år).

På bestyrelsens vegne

Knud Brøchner
Formand