Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Give Golfklub og dens hjemsted er Give i Vejle Kommune.

§ 2 Formål

Det er klubbens formål at sikre medlemmernes adgang til at spille golf på en golfbane i Give og med udgangspunkt i et forpligtende medlemskab at fremme interessen for golfsporten.
Klubben skal efter aftale om brugsret med banens ejer forestå driften af golfbanen, samt organisere de hertil hørende idrætslige aktiviteter, således at medlemmerne kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 3 Medlemskab

Klubben optager som udgangspunkt alle, der tilslutter sig foreningens formål. Som medlemmer optages kun personer. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. Medlemskab er bindende for et år og udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1. oktober.

§ 4 Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling for medlemskategorien aktive fuldtidsmedlemmer. Bestyrelsen kan fastsætte andre medlemskategorier og kriterier for disse, herunder rettigheder til at spille på banen og kontingenter.
Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

§ 5 Generalforsamlingen

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Give hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel og på samme måde som indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for aktive fuldtidsmedlemmer.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. oktober. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen skal optages i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning og senere efter anciennitet. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Vælger et bestyrelsesmedlem at forlade bestyrelsen inden udløbet af valgperioden, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 7 Regnskab

Klubbens regnskab går fra 1. oktober til 30. september.
Det reviderede regnskab bekendtgøres skriftligt samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 8 DGU-bestemmelser

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler. Fastsættelse af medlemmers spillehandicap skal ske i henhold til Dansk Golf Union's handicapsystem, og tildeling af slag i handicap-turneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gen¬tagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Afgørelse om eksklusion kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 9 Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Til beslutning om klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 10 Opløsning

Vedtager generalforsamlingen at opløse klubben, træffer denne samtidig ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelle midler, der ikke medgår til dækning af klubbens påhvilende gæld, anvendes ved etablering af anden golfklub i Give. Er dette ikke aktuelt, tilfalder midlerne Vejle Kommune til anvendelse for almennyttige idrætsaktiviteter for ungdommen i Give.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. september 1991 med ændringer af 30. november 1993, 22. december 1997, 14. december 1998, 25. november 2002, 26. november 2007, 29. november 2010, 28. november 2011 og 28. november 2016.